Upute recenzentima

Ovim putem zahvaljujemo što ste prihvatili recenzirati članak za Ljetopis socijalnog rada. Vaša recenzija nam je od izuzetne važnosti zbog osiguravanja kvalitete radova i održavanja standarda časopisa u području socijalnih djelatnosti te Vas molimo da svoj recenzentski zadatak napravite tako da autoru/ima dostavite prikladne i konstruktivne komentare, koristeći neutralan jezik pri davanju procjene teksta. Kako bismo Vam osigurali sve potrebne informacije, priredili smo upute za recenzente Ljetopisa socijalnog rada koje sadrže smjernice i instrukcije s ciljem olakšavanja Vašeg recenzentskog zadatka.

Prihvaćajući posao recenzenta, procjenjujete da imate potrebno iskustvo i kompetencije za prosudbu rada u predviđenom vremenu, obvezujete se na povjerljivost procesa recenzije te osiguravanja objektivne recenzije prijavljenog rada s istaknutim slabostima i jakim stranama kako bi autor/i mogli rad doraditi u skladu s primjedbama i preporukama.

Ukoliko imate bilo kakav sukob interesa u vezi rada koji Vam šaljemo na recenziju (npr. Prepoznate temeljem metodologije istraživanja rada da imate poslovni odnos s autorom/autoricom teksta, već ste recenzirali ovaj rad za neki drugi časopis, sudjelujete na istom projektu temeljem čijih rezultata autor/ autorica je priredila rad i sl.), molimo Vas da o tome obavijestite Uredništvo.

Također Vas molimo da Uredništvu skrenete pozornost na eventualnu sumnju u plagijat.

U časopisu Ljetopis socijalnog rada svaki članak koji je upućen u recenzentski postupak podvrgnut je dvostrukoj anonimnoj recenziji. Nakon provedenog postupka recenziranja Uredništvo autore obavještava o rezultatima procjene recenzenata. Ukoliko mišljenja recenzenata nisu usklađena, Uredništvo po potrebi šalje rad na treću anonimnu recenziju.

Preporuka uredništva

Obzirom na poruke elektroničke pošte koje generira online sustav za uređivanje časopisa (Open Journal System) moguće je da poslužitelj elektroničke pošte ove poruke identificira kao neželjenu poštu. Kako bi se osigurali da sigurno primate mailove Ljetopisa socijalnog rada dodajte mail adresu ljetopisa u listu sigurnih kontakata na poslužitelju koji korisitite ili redovito pregledavajte pretinac neželjene pošte.

 

1. TEMATSKO PODRUČJE ČASOPISA

Ljetopis socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji, znanstvenim istraživanjima i praksi socijalnog rada, kao i spoznajama drugih znanstvenih područja srodnih socijalnom radu, značajnih za razumijevanje socijalnih pitanja i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz znanstvene i stručne radove, u časopisu se iznimno objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, kao i prikazi stručnih skupova te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno-humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad.

2. STANDARDI KLASIFIKACIJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH DJELA

Postupak recenziranja obuhvaća preporuku klasifikacije recenziranog rukopisa. U Ljetopisu socijalnog rada članak se može klasificirati kao znanstveni ili stručni članak.

Izvorni znanstveni članak

Znanstveni članci

Prethodno priopćenje

Pregledni znanstveni članak

Stručni članak

Stručni članci

Iskustvo iz prakse

 

 1. Izvorni znanstveni članak

  Izvorni znanstveni članak sadrži originalne teorijske rasprave i rezultate novih istraživanja. Tu pripadaju rasprave o temeljnim teorijskim pitanjima socijalnog rada i socijalnih djelatnosti te široki raspon primijenjenih istraživanja (npr. eksplorativna, evaluacijska te akcijska istraživanja). Za ovu vrstu rada važna je jasno definirana metodologija koja je dosljedno prikazana u radu te kritički pristup nalazima i mogućim slabostima provedenog istraživanja. Jednaku vrijednost imaju kvalitativni i kvantitativni pristupi istraživanju.

 2. Prethodno priopćenje

  Prethodno priopćenje također je znanstveni rad i daje rezultate istraživanja koje je u tijeku, a zbog aktualnosti se daju u javnost prvi rezultati. To je rad koji sadrži nove znanstvene podatke i ima jasan metodološki pristup, ali se rezultati još ne mogu smatrati konačnim i nije ih moguće provjeriti.

 3. Pregledni znanstveni članak

  Pregledni znanstveni članak predstavlja cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenoga područja teorije socijalnog rada i socijalnih djelatnosti kao i metodoloških pristupa, primjene određenih teorijskih pristupa i analizu prakse. Ovaj rad sadrži i kritički stav autora kao i pregled relevantne literature o razmatranoj problematici.

 4. Stručni članak

  Stručni članak prvenstveno je usmjeren unaprjeđivanju prakse i uz poznavanje relevantnih teorijskih pristupa i izvora prvenstveno govori o praktičnim iskustvima autora i o problemima koji se javljaju u praksi.

  Iskustva iz prakse su kratki prikazi rada stručnjaka temeljeni na praktičnom radu obima najmanje 1 500 riječi. Iskustva iz prakse su stručni prilozi koji mogu obuhvaćati neke od sljedećih tema:

  • iskustva rada s korisnicima kroz primjenu različitih načina rada i intervencija

  • organizacijska struktura i uvjeti rada u organizaciji/instituciji u sustavu socijalne skrbi (i šire)

  • izazovi nadležnosti pojedine ustanove/organizacije u radu s korisnikom – primjeri prakse (zakonske promjene u sustavu socijalne skrbi, osvrt na primjenu izmjena i dopuna zakona i sl.)

  • opis suradnje ustanova unutar i izvan sustava, kao i iskustva suradnje različitih stručnih timova

  • prezentiranje projektnih aktivnosti i njihovih rezultata u organizacijama/ustanovama u sustavu socijalne skrbi (i šire)

  • iskustva sa stručnih edukacija, simpozija, konferencija, seminara, okruglih stolova te mogućnosti primjene u praksi.

3. PREPORUKE RECENZENATA

U Ljetopisu socijalnog rada recenzent kao sastavni dio recenzentskog zadatka unosi jednu od sljedećih
preporuka:

 • Objaviti bez izmjena: Članak u potpunosti odgovara standardima časopisa. Recenzent može uputiti na sitnije tehničke i sadržajne prepravke.
 • Objaviti uz predložene izmjene: Članak je prikladan za objavu u Ljetopisu socijalnog rada. Preporuke recenzenta zahtijevaju  izmjene koje je potrebno uvažiti prije objave članka. Recenzent može tražiti vraćanje rada nakon izmjena na uvid. Također, Uredništvo može zatražiti recenzenta da provjeri usklađenost izmjena s recenzentskim komentarima.
 • Revidirati i vratiti na recenziju: Članak je potencijalno prikladan za Ljetopis socijalnog rada, no mišljenje je recenzenta da rad zahtijeva veće prepravke te preporuča ponovljenu recenziju prepravljenog teksta.
 • Predložiti za objavljivanje negdje drugdje: Recenzent smatra da je rad izvan tematskog područja časopisa te da bi bio primjereniji za objavu u nekom drugom časopisu.
 • Tekst nije za objavljivanje: Tekst ne odgovara standardima Ljetopisa socijalnog rad i ne preporuča se za objavljivanje.

4. SMJERNICE ZA RECENZIRANJE

Prilikom postupka recenziranja, molimo da vodite računa i odgovorite na sljedeća pitanja koja se
odnose na promišljanja o standardima i kvaliteti rada koji recenzirate:

 1. Originalnost – je li rad originalan ili je sličan rad već objavljen u literaturi? Predstavlja li rad značajan znanstveni ili stručni doprinos području? Postoji li, prema Vašim saznanjima, značajno preklapanje s rezultatima koji su ranije objavljeni?
 2. Važnost za čitatelje – je li rad zanimljiv i aktualan za čitatelje (navesti možda kategorije čitatelja)?
 3. Pripada li rad po svojem sadržaju tematskom području časopisa?
 4. Odgovara li naslov sadržaju rada?
 5. Odražava li sažetak jasno sadržaj rada? Ima li odgovarajuće ključne riječi?
 6. Ima li rad odgovarajuću strukturu i je li jasno napisan?
 7. Navode li se u radu relevantni i aktualni domaći i strani izvori? Je li nešto izostavljeno?
 8. Ukoliko rad sadrži grafičke prikaze i tablice, doprinose li razumijevanju rada ili su suvišni?

 

ZA EMPIRIJSKE ISTRAŽIVAČKE RADOVE

 1. Jesu li svrha i ciljevi istraživanja i hipoteze/istraživačka pitanja odgovarajuće postavljeni?
 2. Je li metodologija istraživanja jasno opisana?
 3. Je li odabrana metodologija istraživanja prikladna za ispitivanje postavljenih problema / davanje odgovora na istraživačka pitanja?
 4. Jesu li u istraživanju uvaženi etički standardi vezani za istraživanja u socijalnom radu i drugim pomažućim profesijama?
 5. Jesu li rezultati istraživanja jasno prikazani i objašnjeni? Jesu li rezultati vjerodostojni?
 6. Je li interpretacija rezultata odgovarajuća, temeljena na rezultatima i jesu li prisutne usporedbe sa sličnim istraživanjima/rezultatima?

Prilikom postupka recenzije molimo da obratite pozornost da li se autori pridržavaju tehničkih uputa za prijavu priloga u časopisu koje možete pronaći na mrežnim stranicama časopisa ljsr.pravo.unizg.hr .

 

NAPOMENA

U člancima u kojima se prikazuju nalazi kvalitativnih istraživanja koristiti:

 1. Ajduković, M. (2014). Kako izvještavati o kvalitativnim istraživanjima? Smjernice za istraživače, mentore i recenzente. Ljetopis socijalnog rada, 21 (3), 345-366.
 2. Tong, A., Sainsbury, P. & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ). International Journal for Quality in Health Care, 19 (6), 349-357.