Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
 • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".
 • Svaka identifikacija autora je uklonjena iz rada (samo ukoliko prijavljujete rad koji treba proći kroz recenzetnski postupak). Također, autorovo ime je uklonjeno iz svojstava dokumenta (do kojih se u Microsoft Wordu može doći preko preko izbornika Datoteka, Svojstva)
 • Kao jedini/a ili prvi/a autor/ica rada koji prijavljujem za objavljivanje u Ljetopisu socijalnog rada izjavljujem:

  - da je predloženi rad isključivo rezultat vlastitog istraživačkog rada odnosno rada istraživačke skupine koju predstavljam kao prvi autor ovog teksta;

  - da sam, ukoliko sam prvi autor/ca rada, sve ostali autore rada obavijestio/la o postupku i etičkim zahtjevima objavljivanja našeg rada u LjSR;

  - da su radovi i mišljenja drugih autora/ica, koje koristim/o, jasno navedeni i označeni u tekstu, te u popisu literature;

  - da tekst nije objavljen ili poslan za objavljivanje u ovom obliku ili u obliku u kojem se koristi veći dio ovog teksta (više od 50%) nekom drugom časopisu, knjizi ili drugoj publikaciji.

Smjernice za autore

1.TEMATSKO PODRUČJE ČASOPISA I UREDNIČKI POSTUPAK

Ljetopis socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji, znanstvenim istraživanjima i praksi socijalnog rada, kao i spoznajama drugih znanstvenih područja srodnih socijalnom radu značajnih   za razumijevanje socijalnih pitanja i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz znanstvene i  stručne radove u časopisu se iznimno objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, kao i prikazi stručnih skupova te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno-humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad. Ljetopis socijalnog rada objavljuje 3 broja godišnje. S obzirom na opseg prijavljenih radova uobičajeno vrijeme recenzijskog postupka je od 2 do 4 mjeseci, a uobičajeno vrijeme objave rada je do godine dana od prijave priloga.

Preporuka uredništva

Obzirom na poruke elektroničke pošte koje generira online sustav za uređivanje časopisa (Open Journal System) moguće je da poslužitelj elektroničke pošte ove poruke identificira kao neželjenu poštu. Kako bi se osigurali da sigurno primate mailove Ljetopisa socijalnog rada dodajte mail adresu ljetopisa u listu sigurnih kontakata na poslužitelju koji korisitite ili redovito pregledavajte pretinac neželjene poštu.

2. INDEKSIRANOST ČASOPISA

Ljetopis socijalnog rada indeksiran je u sljedećim međunarodnim bibliografskim bazama:

 • Social Sciences Citation Index
 • Sociological Abstract
 • Social Services Abstract Database
 • Studies on Women and Gender Abstracts
 • SCOPUS
 • EBSCO
 • ERIH plus
 • DOAJ- Directory of Open Access Journal

3.STANDARDI KLASIFIKACIJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH DJELA

U Ljetopisu socijalnog rada članak se može klasificirati kao znanstveni ili stručni članak.

Izvorni znanstveni članak

Znanstveni članci
Preporučeni opseg rada je 16-18 stranica

Prethodno priopćenje

Pregledni znanstveni članak

Stručni članak

Stručni članci
Prihvaćaju se i radovi manjeg opsega

Iskustvo iz prakse


1)      Izvorni znanstveni članak

Izvorni znanstveni članak sadrži originalne teorijske rasprave i rezultate novih istraživanja. Tu pripadaju rasprave o temeljnim teorijskim pitanjima socijalnog rada i socijalnih djelatnosti te širok raspon primijenjenih istraživanja (npr. eksplorativna, evaluacijska te akcijska istraživanja). Za ovu vrstu rada važna je jasno definirana metodologija koja je dosljedno prikazana u radu te kritički pristup nalazima i mogućim slabostima provedenog istraživanja. Jednaku vrijednost imaju kvalitativni i kvantitativni pristupi istraživanju.

2)      Prethodno priopćenje

Prethodno priopćenje također je znanstveni rad i daje rezultate istraživanja koje je u tijeku, a zbog aktualnosti se daju u javnost prvi rezultati. To je rad koji sadrži nove znanstvene podatke i ima jasan metodološki pristup, ali se rezultati još ne mogu smatrati konačnim i nije ih moguće provjeriti.

3)      Pregledni znanstveni članak

Pregledni znanstveni članak predstavlja cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenoga područja teorije socijalnog rada i socijalnih djelatnosti, kao i metodoloških pristupa, primjene određenih teorijskih pristupa i analizu prakse. Ovaj rad sadrži i kritički stav autora, kao i pregled relevantne literature o razmatranoj problematici.

4)      Stručni članak

Stručni članak prvenstveno je usmjeren unaprjeđivanju prakse i uz poznavanje relevantnih teorijskih pristupa i izvora prvenstveno govori o praktičnim iskustvima autora i o problemima koji se javljaju u praksi.

Iskustva iz prakse su kratki prikazi rada stručnjaka temeljeni na praktičnom radu obima najmanje 1 500 riječi. Iskustva iz prakse su stručni prilozi koji mogu obuhvaćati neke od sljedećih tema:

 • iskustva rada s korisnicima kroz primjenu različitih načina rada i intervencija
 • organizacijska struktura i uvjeti rada u organizaciji/instituciji u sustavu socijalne skrbi (i šire)
 • izazovi nadležnosti pojedine institucije/organizacije u radu s korisnikom – primjeri prakse (zakonske promjene u sustavu socijalne skrbi, osvrt na primjenu izmjena i dopuna zakona i sl.)
 • opis suradnje institucija unutar i izvan sustava, kao i iskustva suradnje različitih stručnih timova
 • prezentiranje projektnih aktivnosti i njihovih rezultata u organizacijama/institucijama u sustavu socijalne skrbi (i šire)
 • iskustva sa stručnih edukacija, simpozija, konferencija, seminara, okruglih stolova te mogućnosti primjene u praksi.

4.ETIČKA PITANJA

Prilikom predaje rada na potencijalnu objavu u Ljetopisu socijalnog rada potrebno je putem online sustava izjaviti sljedeće:

 • da je predloženi rad isključivo rezultat vlastitog istraživačkog rada, odnosno rada istraživačke skupi- ne koju predstavljate kao prvi autor prijavljenog priloga
 • da ste, ukoliko ste prvi autor/ca rada, sve ostale autore rada obavijestili o postupku i etičkim zahtje- vima objavljivanja našeg rada u LjSR-u
 • da su radovi i mišljenja drugih autora/ica, koje se koriste u radu, jasno navedeni i označeni u tekstu te u popisu literature
 • da tekst nije objavljen ili poslan za objavljivanje u ovom obliku ili u obliku u kojem se koristi veći dio ovog teksta (više od 50%) nekom drugom časopisu, knjizi ili drugoj publikaciji.

Etika istraživanja

Ukoliko su u radu predstavljeni rezultati istraživanja, potrebno je navesti koji etički aspekti su bili uvaženi prilikom provedbe istraživanja. Poželjno je da etički aspekti istraživanja budu prezentirani u radu tako da autor/autori opišu kojih su se načela pridržavali vezano za provedeno istraživanje (npr. upoznavanje s ciljem i svrhom istraživanja, informirani pristanak, zaštita podataka vezanih za sudionike istraživanja, briga o dobrobiti sudionika istraživanja itd.). U radu u poglavlju koje se odnosi na metodologiju i provođenje istraživanja navode se dozvole etičkih povjerenstava za provedbu istraživanja te napomena o uvažavanju odredbi etičkih standarda, primjerice, Etičkog kodeksa istraživanja s djecom (2003.).

Također, ukoliko je istraživanje provedeno u okviru aktualnog ili završenog projekta, potrebno je navesti naziv projekta.

NAPOMENA

U člancima u kojima se prikazuju nalazi kvalitativnih istraživanja koristiti:

 1. Ajduković, M. (2014). Kako izvještavati o kvalitativnim istraživanjima? Smjernice za istraživače, mentore i recenzente. Ljetopis socijalnog rada, 21 (3), 345-366.
 2. Tong, A., Sainsbury, P. & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ). International Journal for Quality in Health Care, 19 (6), 349-357.

5.PRAVA KORIŠTENJA

Ljetopis socijalnog rada je časopis u otvorenom pristupu koji ne naplaćuje autorima objavu radova i osigurava maksimalnu vidljivost i čitanost objavljenih radova. Godišnja pretplata na tiskani oblik iznosi 150 kuna.

Prihvaćanjem članka za objavu u časopisu copyright1 je u vlasništvu izdavača, što je utvrđeno označavanjem pripadajuće izjave prilikom online prijave rada. S obzirom na odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), časopis preuzima prava distribucije.

Autori koji objavljuju u Ljetopisu socijalnog rada pristaju da se njihovi objavljeni radovi koriste sukladno Creative Commons BY NC licenciji, pri čemu je sadržaj dostupan besplatno za nekomercijalne svrhe, a korisnici mogu kopirati i distribuirati materijal uz navođenje originalnog izvora. 

6.TEHNIČKE UPUTE

 • Ljetopis socijalnog rada objavljuje članke na hrvatskom i engleskom jeziku.
 • Preporuča se veličina tekstova članaka od 16 do 18 stranica s proredom 1,5. Stručni radovi i iskustva iz prakse mogu biti manjeg opsega.
 • Preporuča se sažetak od 150 do 200 riječi i od 3 do 5 ključnih riječi.
 • Metapodaci za svakog autora na radu trebaju sadržavati:
 • Ime i prezime
 • Ustanova u kojoj je zaposlen
 • Struka
 • Kontakt e-mail
 • ORCID identifikator (jednokratna dodjela ORCID identifikatora dostupna je na mrežnim stranicama https://orcid.org/)

 Preporuča se sljedeća struktura rada:

 • sažetak i ključne riječi
 • uvod
 • cilj i svrha rada/istraživanja
 • metodologija istraživanja (za istraživačke radove)
 • rezultati i rasprava/središnja razrada teme
 • ograničenja istraživanja (za istraživačke radove)
 • zaključak
 • literatura.
 • Strani izrazi, uključujući nazive dokumenata i institucija na stranom jeziku, pišu se kurzivom – npr.  Bullying, National Association of Social Workers i sl.
 • U tekstu se iznimno koriste naglašavanja koja se vrše podebljanim slovima.
 • Podvlake se u tekstovima ne koriste.
 • Nazivi korišteni u tekstu (naziv ustanove, udruge, pojma preuzetog iz drugog djela) stavljaju se pod znakove navođenja. U radu koji se temelji na kvalitativnom pristupu, nazivi tema/pojmova/kategorija/kodova i slično također se navode sa znakovima navođenja. Znakovi navođenja koji se koriste u Ljetopisu socijalnog rada su sljedeći: kod otvaranja navoda/naslova koristi se znak », dok prilikom zatvaranja navoda znak «. Sumarno, ovo su znakovi navođenja: » «.
 • Stranice treba numerirati, a fusnote koristiti iznimno.
 • Rad je potrebno poslati u word formatu (.doc ili .docx formatu).
 • Dodatne materijale i priloge moguće je objaviti u online izdanju časopisa (eng. supplementary mate- rials).

7.GRAFIČKI PRIKAZI I TABLICE

Tablice, grafikoni i slike trebaju biti numerirani i imati naslov koji treba biti kratak i jasan. Naslov se nalazi iznad tablica, a ispod slika i grafičkih prikaza. Slike je potrebno je prirediti u JPEG, EPS ili TIFF formatu, grafičke prikaze rezultata u Excelu, a tablice u Wordu. Sve tablice, grafikoni i slike trebaju biti crno-bijeli, bez korištenja drugih boja. Ispod svih prikaza preuzetih iz literature potrebno je navesti izvor. Kada se u tablicama ili tekstu prikazuju rezultati statističkih analiza, potrebno je navesti sve relevantne informacije potrebne da čitatelj sam može zaključiti o kakvim se nalazima radi, bez detaljnog čitanja teksta. Prilikom pisanja decimalnih brojeva decimalno mjesto odvaja se zarezom i po potrebi se prije njega dodaje nula.

 

8. NAVOĐENJE REFERENCI I LITERATURE

Pri pozivanju na druge autore, djela i dokumente, izvor se navodi tako da se na odgovarajućem mjestu u tekstu u zagradi stavi prezime autora i godina izdanja (Harvardski način citiranja i referenciranja). Ukoliko se radi o navođenju dokumenata, u zagradi se navede puni naziv dokumenta i godina izdanja. Ako se radi o preciznijem navodu ili citatu, u referencu treba uključiti i broj stranice. Reference se navode u tekstu na sljedeći način: jedan autor (Urbanc, 2006.), citat teksta (Urbanc, 2006.: 24), dva autora (Ajduković i Ajduković, 2010.), tri autora (Muslić, Rusac i Ajduković, 2009.), četiri i više autora (Ajduković i sur., 2012.). Sekundarna referenca navodi se na sljedeći način: (Evans, 2008., prema Betsch i Glockner, 2010.). Dokumenti se navode na sljedeći način: (Zakon o socijalnoj skrbi, 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., čl. 6., st. 1.).

Ukoliko je za navedene reference dostupna informacija o DOI identifikatoru isti treba navesti na kraju svakog izvora u popisu literature na način https://doi.org/ broj

Na kraju rada navodi se cjelovit popis svih izvora koji su navedeni u tekstu. Literatura se navodi abecednim redom i to na sljedeći način:

1)         Urbanc, K. (2006). Izazovi socijalnog rada s pojedincem. Zagreb: Alinea.

2)         Delale, E. A. (2000). Emocionalna inteligencija kao činitelj rizika i zaštite kod djece i mladih. U: Bašić, J. & Janković, J. (ur.), Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Zagreb: Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 63-76.

3)         Gould, N. (2004). Qualitative research and social work: the methodological repoertoire in a practice- oriented discipline. In: Lovelock, R., Lyons, K. & Powell, J. (eds.), Reflecting on social work – Discipline and profession. Farnham: Ashgate Publishing, 130-145.

4)         Muslić, Lj., Rusac, S. & Ajduković, M. (2009). Senzibilnost za nasilje nad starijima kod studenata: Mogućnost intervencija kroz nastavni program. Ljetopis socijalnog rada, 16 (1), 51-67.

5)         Kuterovac, G., Dyregrove, A. & Stuvland, R. (1994). Children in war: A   silent minority under stress. British Journal of Medical Psychology, 67 (1-2), 363-375.

6)         Zakon o socijalnoj skrbi (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Narodne novine, 157/2013., 152/2014., 99/2015., 52/2016., 16/2017., 130/2017. 

7)         Macuka, I. (2016). Emocionalni i ponašajni problemi mlađih adolescenata – zastupljenost i rodne razlike. Ljetopis socijalnog rada, 23 (1), 65-86. https://doi.org/10.3935/ljsr.v23i1.97

 

Pri navođenju izvora s mrežnih stranica potrebno je navesti točan datum kad je tekst preuzet s mrežne stranice. Preuzeto s: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2731 (27.11.2016.).

 

U radovima ne engleskom jeziku reference koje su na drugim jezicima trebaju biti navedene u popisu literature na originalnom jeziku reference, a zatim u zagradi treba objaviti njihov prijevod na engleski jezik.

 

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.